สธ.ห่วงอหิวาต์ระบาดเร่งสำรวจพื้นที่ภาคใต้

พบเชื้อ 3 สายพันธุ์ ดื้อยา

สธ.ห่วงอหิวาต์ระบาดเร่งสำรวจพื้นที่ภาคใต้ 

          นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง หรือโรคอหิวาต์ (cholera) ซึ่งเกิดจากเชื้อ v.cholerae serogroup o1/0139 เป็นโรคระบาดร้ายแรงชนิดหนึ่ง จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2550 ประเทศไทยมีผู้ป่วย อหิวาต์ 986 ราย เสียชีวิต 7 ราย จาก 50 จังหวัด และที่สำคัญ ?ยังพบปัญหาการดื้อของเชื้ออหิวาต์ต่อยาหลักที่ใช้ คือ tetracycline เกือบ 100% ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และอัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น

 

          ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา จึงได้ทำการเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพ โดยทำการศึกษาความไวของเชื้อโรคอหิวาต์ที่แยกได้จากผู้ป่วย และผู้สัมผัสในจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานีต่อยาต้านจุลชีพ 5 ชนิด คือ tetracycline co-trimoxazole ampicillin norfloxacin และ chloramphenicol ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึงกรกฎาคม 2551

 

          จากผลการศึกษาพบว่าเชื้อที่ได้จากจังหวัดสงขลาและปัตตานี มี 20 สายพันธุ์ เป็นเชื้อ v. cholerae o1 e1 tor serotype ogawa ทั้งหมด โดยแยกได้จากจังหวัดสงขลา จำนวน 14 สายพันธุ์  จังหวัดปัตตานี 6 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่าเชื้ออหิวาต์ดังกล่าวไม่ดื้อต่อยา 2 ชนิด คือ norfloxacin และ chloramphenicol แต่จะดื้อต่อยา 3 ชนิด คือ tetracycline co-trimoxazole และ ampicillin โดยจังหวัดสงขลาจะพบเชื้อดื้อยาต่ำกว่าจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาพประกอบ:อินเตอร์เน็ต

 

 

update:08-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code