สธ.รณรงค์ลดใช้ “พลาสติก”

ที่มา : คมชัดลึก


สธ.รณรงค์ลดใช้


แฟ้มภาพ


สธ.รณรงค์ลดใช้ "พลาสติก" ด้วยแนวคิด "เปลี่ยนเพื่อเราในวันนี้ เปลี่ยนเพื่อโลกของเราในวันหน้า"ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 


นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน มีระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นการใช้ถุงผ้าใส่ยา เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน


ในปีนี้ ได้จัดโครงการรณรงค์ลดปัญหาจากขยะพลาสติกด้วยแนวคิด“เปลี่ยนเพื่อเราในวันนี้ เปลี่ยนเพื่อโลกของเราในวันหน้า” (We change World Change) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขสนใจและตระหนักถึงการช่วยลดการใช้พลาสติก ซึ่งทั่วโลกกำลังพบปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำ


ข้อมูลสถาบันวิจัยคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเพิ่มขึ้นจาก 2.05 ล้านตันในปี 2560 และ 2.44 ล้านตันในปี 2565 รวมทั้ง พลาสติกบางชนิดมีสารประกอบที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หากใช้งานไม่ถูกวิธีอาจเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้โดยลดการใช้แก้วและบรรจุภัณฑ์พลาสติก หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ


"และขอความร่วมมือร้านค้าภายในกระทรวงฯมอบส่วนลดให้กับเจ้าหน้าที่ที่นำแก้วส่วนตัวหรือภาชนะบรรจุอาหารส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มและอาหารภายในโรงอาหาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการใช้ซ้ำและการลดใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนในการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"รมว.กระทรวงสาธารณสุข กล่าว


ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษพบว่าไทยมีขยะพลาสติกเกิดขึ้นปีละ 2 ล้านตัน แต่มีการนำกลับมาใช้เฉลี่ยปีละ 0.5 ล้านตัน ปัญหาสำคัญมาจากการใช้พลาสติกที่เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่ม ทำให้พลาสติกถูกผลิตขึ้นมากกว่าร้อยละ 70 ประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ภาชนะที่ใช้ซ้ำได้ เช่น การนำกล่องข้าวจากบ้านไปใช้ที่ทำงาน นอกจากนั้นหากขาดความตระหนักและไม่ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะ จะทำให้ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้น เป็นภาระในการจัดเก็บและทำลาย โดยเฉพาะพลาสติกบางชนิดที่มีคุณสมบัติไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยากต่อการย่อยสลาย ทำให้คงอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ เนื่องจากพลาสติกต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาตินานถึง 450 ปีอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code