สธ.ยกระดับมาตรฐานอาหาร

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


สธ.ยกระดับมาตรฐานอาหาร thaihealth


กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสถานประกอบการแม่ข่าย Primary GMP ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของต้นแบบสถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายขนาดกลางและขนาดย่อม  (Primary GMP) ปีงบประมาณ  2561 พร้อมแถลงข่าวความสำเร็จ“กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (Strong / Regular Level) ปี 2561” ในการสร้างมาตรฐานสถานประกอบการแม่ข่าย Primary GMP ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงานโดย ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ที่ได้ร่วมกับพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ให้กับผู้ประกอบการแม่ข่ายในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนช่องทางทางการตลาดและโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมพิธีมอบรางวัลกิจกรรม “PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร” ตามโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ปีงบประมาณ 2561


ด้าน นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า  ต้นแบบสถานประกอบการแม่ข่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล PRIMARY GMP AWARD 2018 : รางวัลแม่ข่ายนวัตกรรมอาหาร  เป็นผู้ประกอบการที่กระทำความดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการ โดยยึดหลักการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ Primary GMP ที่กฎหมายกำหนด ด้วยความใส่ใจผู้บริโภค รักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม และเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดี เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สถานประกอบการอื่นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถปฏิบัติตาม และเกิดการพัฒนาสถานที่ผลิตได้ 


ทั้งนี้ อย. ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค  โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นแกนหลักและภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่จะสนับสนุนผลักดันมาตรฐานการผลิตอาหารในชุมชนให้ได้ Primary GMP และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก ประเทศเกิดความ “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” 


ด้าน ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการSMEไทย ความสำเร็จของโครงการนี้ นอกจากจะทำให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ ทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยยกระดับสินค้า OTOP ของไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในระดับชุมชน ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่เป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ ITAP หรือโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำหน้าที่สนับสนุน SME ในการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาที่พบจริงในการผลิต ในด้านต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้วยกลไกการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ ที่ผ่านมา ITAP ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และตรงกับโจทย์ความต้องการของ SME มากกว่า 1,800 ราย และสนับสนุนการทำโครงการวิจัยและพัฒนาให้ SME เพื่อยกระดับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมมาแล้ว มากกว่า 8,000 โครงการ เกิดผลกระทบจากการดำเนินโครงการมากกว่า 6 เท่า (เปรียบเทียบกับงบประมาณโครงการ) 


สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โปรแกรม ITAP สวทช. รับไม้ต่อจาก อย. ในการช่วยสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน Primary GMP แล้ว จำนวน 54 ราย จาก 50 จังหวัด ให้มีความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในระดับชุมชน  มี Value added หรือมูลค่าเพิ่มอยู่ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่า มีความปลอดภัย และตรงใจผู้บริโภค นอกจากการพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. แล้ว ITAP ยังได้สนับสนุนการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Product Development) ทั่วประเทศ จำนวน 22 ท่าน โดยผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นพี่เลี้ยงช่วยสถานประกอบการแม่ข่ายของ อย. และผู้ประกอบการ SME ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code