สธ.ผลักดันตำบลสุขภาพดีทั่วไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดันให้เกิดตำบลจัดการสุขภาพดี ภายใต้กลยุทธ์ ชุมชนจัดการสุขภาพด้วย 3 อ. 2 ส. ปีนี้ตั้งเป้าอย่างน้อยอำเภอละ 2 ตำบล มั่นใจเป็นแนวทางพิชิตโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนตำบลจัดการระบบสุขภาพเข้มแข็ง เมืองไทยแข็งแรง ที่ศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลเกตรี อ.เมือง จ.สตูล และ รพ.สต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล และให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้พบว่ามี โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุหรือเป็นตัวทำลายสุขภาพคนไทย เกิดการเจ็บป่วยชนิดค่อยเป็นค่อยไปส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว ทำให้คนไทยอายุสั้นลง หรือหากมีอายุยืนยาวก็จะอยู่อย่างอมโรค ล่าสุดคนไทยมีอายุขัยเฉลี่ย 73 ปี ผู้ชายเฉลี่ย 72 ปี หญิง 74 ปี กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าพัฒนาสุขภาพเพื่อให้คนไทยสุขภาพดี ภายใน 10 ปีนี้จะเพิ่มอายุเฉลี่ยคนไทยให้ได้ 80 ปี และจะต้องให้มีสุขภาพดีตลอดเวลาจนถึงอายุ 72 ปี เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่อยู่ในวัยนี้มีสุขภาพดีเพียงครึ่งเดียว โดยโรคที่เป็นปัญหาคุกคามคนไทยมากที่สุด ได้แก่ เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไต ส่วนใหญ่ประมาณ 10 ล้านคนอยู่ในชนบท และเสียชีวิตปีละประมาณ 97,000 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโรคเรื้อรังต้องใช้เวลารักษายาวนาน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมทั้งผู้ป่วยบางรายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องพึ่งพิงญาติดูแล เป็นภาระให้ไม่สามารถประกอบการงานอย่างเต็มที่

 นายแพทย์ชลน่านกล่าวต่อว่า เรื่องที่มีความสำคัญที่สุดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเหล่านี้ คือจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากเจ้าของสุขภาพเอง และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชน ไม่ใช่เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะใช้กลยุทธ์ ชุมชนจัดการระบบสุขภาพซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสุขภาพกาย ใจ จิตวิญญาณ และสังคม ตั้งเป้าจะผลักดันให้เกิดตำบลสุขภาพดีทุกจังหวัด อย่างน้อยอำเภอละ 2 ตำบลก่อน โดยใช้ฐานของชุมชนหมู่บ้านเป็นแหล่งจัดการปรับเปลี่ยนสร้างสุขภาพ  ภายใต้หลักการสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ คือ 3 อ. ได้แก่ อาหาร  ออกกำลังกาย อารมณ์ และ 2 ส. ได้แก่ การลด ละ เลิก สูบบุหรี่และสุรา  โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ และอสม.เป็นแกนนำ ซึ่งที่ผ่านมามีหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จแล้ว 308 แห่ง ผลการดำเนินงาน 2 ปี เช่น กระตุ้นการออกกำลังกาย กินผักอย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัมทุกวัน พบว่า ไม่มีผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ต้องเร่งขยายผลทั่วประเทศ และมั่นใจว่าแนวทางนี้จะทำให้ประเทศไทยต่อสู้กับโรคเรื้อรังได้เป็นผลสำเร็จ

 

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code