สธ. ปฏิรูประบบบริการพยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


สธ. ปฏิรูประบบบริการพยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพในยุค DIGITAL HEALTH ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จัดทำโครงการ “Happy Working Hour for Patient Safety” กำหนดเวลาการทำงานของพยาบาลที่เหมาะสม มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน ประชาชนได้รับบริการที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ


      นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปฏิรูประบบบริการพยาบาล ในยุค DIGITAL HEALTH” พร้อมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการอัตรากำลังให้พยาบาลมีเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม กับผู้อำนวยการกองการพยาบาล และผู้บริหารการพยาบาลเขตบริการสุขภาพทั้ง 13 เขตสุขภาพ และมอบนโยบายการทำงานเรื่อง “2 P Safety” โดยมีผู้บริหารการพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พยาบาลวิชาชีพ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล เข้าร่วมประชุม 750 คน


      นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข มีความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข และให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดระบบบริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 2P Safety) มีการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการให้บริการ สำหรับพยาบาล ซึ่งหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และการส่งต่อผู้ป่วย จะต้องปรับระบบการทำงาน มีชั่วโมงการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน โดยลดภาระงานที่ไม่จำเป็น หรือให้ผู้อื่นทำแทน ลดชั่วโมงการทำงานที่มากกว่าที่ควรจะเป็น ไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนความก้าวหน้าพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน


          ด้าน ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร ผู้อำนวยการกองการพยาบาล กล่าวว่า กองการพยาบาลได้จัดทำโครงการ “Happy Working Hour for Patient Safety” เพื่อกำหนดเวลามาตรฐานการทำงานที่เหมาะสม และมีคุณภาพในการให้บริการพยาบาลไม่เหนื่อยล้าจากการทำงาน ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจากการปฏิบัติงานของพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อลดระยะเวลาการทำงานของพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ที่ต้องรับภาระในการทำงานวันละ 16 ชั่วโมง คือ ควบเวร 2 ผลัดใน 1 วัน ซึ่งบางครั้งขึ้นเวรติดต่อกันเกิน 3 วัน ส่งผลให้ขาดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน  พร้อมนี้ จะได้กำหนดแนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานของพยาบาล นำเสนอผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกาศเป็นนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code