สธ.จัด 5 บริการป้องกันโรคสำหรับวัยทำงานโดยเฉพาะ

ที่มา: กรมควบคุมโรค


สธ.จัด 5 บริการป้องกันโรคสำหรับวัยทำงานโดยเฉพาะ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรค ร่วมกับกรมอนามัย และสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย กระทรวงสาธารณสุข นำร่องศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน 16 แห่งทั่วประเทศ หลังกลุ่มวัยทำงานมีความเสี่ยงมากขึ้น พร้อมจัด 5 บริการที่เป็นการสร้างสุขภาพป้องกันโรคสำหรับวัยทำงานโดยเฉพาะ แบบเบ็ดเสร็จและผสมผสาน หวังให้มีสุขภาพดี เริ่มต้นในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 61 นี้เป็นต้นไป


          นายแพทย์อัษฏางค์  รวยอาจิณ  รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มวัยทำงานดูแลสุขภาพของตนเองลดลง อาจเนื่องจากภาระงานมากและคิดว่าตนเองแข็งแรงดี ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น  กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และสำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน จึงได้ร่วมดำเนินการจัดตั้ง”ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” (Wellness Center) ที่มีคุณภาพและสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในการสร้างเสริมสุขภาพ


          ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน เป็นการจัดคลินิก/พื้นที่บริการทางด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ที่เน้นประชากรวัยทำงาน(อายุ 15-59 ปี) เข้ามาใช้บริการได้สะดวก ผู้มาใช้บริการไม่ต้องเป็นคนป่วย แต่เป็นคนที่มีสุขภาพดีหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มาขอประเมินสุขภาพ และรับคำปรึกษาการดูแลได้  ซึ่งภายในศูนย์บริการมีบริการที่จัดให้แก่วัยทำงานทั้งหมด 5 บริการ ดังนี้ 1.การประเมินสถานะสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  2.การคัดกรองความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น คัดกรองโรคและความเสี่ยงสุขภาพต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ ความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด และคัดกรองปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ  3.การส่งเสริมสุขภาพผ่านการให้คำปรึกษา และการฝึกด้านต่างๆ เช่น การออกกำลังกาย การกินอาหารที่พอดีเพื่อสุขภาพ ให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เป็นต้น  4.การติดตามผลของการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อวางแผน ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเเต่ละบุคคล และ 5.การบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามต่อเนื่อง


          นายแพทย์อัษฎางค์  กล่าวต่อไปว่า “ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน” จะเริ่มดำเนินการและให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป โดยจะเน้นการเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุม โดยเริ่มนำร่องจัดบริการในสถานพยาบาลทั้งสิ้น 16 แห่ง ใน 3 ระดับทั่วประเทศ ได้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค 2 แห่ง ได้แก่ 1.สถาบันบำราศนราดูร และ 2.สถาบันราชประชาสมาสัย  โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 6 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลสมุทรสาคร 2.โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 3.โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 4.โรงพยาบาลหนองคาย  5.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จ.นนทุบรี และ 6.โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา   โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง ได้แก่ 1.โรงพยาบาลทัพทัน จ.อุทัยธานี  2.โรงพยาบาลนภาลัย จ.สมุทรสงคราม  3.โรงพยาบาลบางเลน  จ.นครปฐม 4.โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   จ.สุราษฎร์ธานี 5.โรงพยาบาลชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี  6.โรงพยาบาลบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 7.โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และ 8.โรงพยาบาลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code