สธ.จัดทัพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,750 แห่ง

 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จัดกระบวนทัพ การทำงานของโรงพยาบาลทุกระดับในฐานะเป็นผู้จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตั้งแต่งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9,750 แห่ง จนถึงศูนย์เชี่ยวชาญรักษาผู้เจ็บป่วย 10 สาขา ประชาชนเข้าถึงใกล้บ้าน เพื่อขานนโยบายรัฐบาลคนไทยสุขภาพดี อายุยืน 80 ปีในอีก10 ปี

วันนี้ (25 มกราคม 2556) ที่จังหวัดเลย นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชี้แจงแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มุ่งลดปัญหาการป่วย ลดการเสียชีวิตประชาชนบริการทุกโรคมีมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุนโยบายรัฐบาล คือประชาชนมีสุขภาพดี อายุยืนเฉลี่ย 80 ปี ในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดระบบบริการแก่ประชาชนครั้งใหญ่เพื่อให้ครบถ้วนตั้งแต่การป้องกันโรค การสร้างสุขภาพดี เมื่อป่วยแล้วมีโรงพยาบาล ศูนย์เชี่ยวชาญสามารถให้การรักษาได้ทุกโรค ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย อยู่ใกล้บ้าน ซึ่งงานทุกนโยบายมีตัวชี้วัดผลชัดเจน

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า หัวใจของการพัฒนาบริการสาธารณสุขขณะนี้ ต้องการใช้ทรัพยากรภาคบริการที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งบุคลากร  การเงินการคลัง  เครื่องมือแพทย์  ห้องผ่าตัด  เตียงรองรับผู้ป่วย ในพื้นที่ร่วมกัน โรงพยาบาล หรือหมอต้องเป็นที่พึ่งประชาชนทั้งจังหวัด โดยจัดในรูปของเขตบริการ 12 เขต ดูแลเขตละ5-8 จังหวัด ทุกเขตบริการมีรูปแบบเหมือนกันทั้งหมดตั้งแต่ระบบริการขั้นพื้นฐานคือการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคไปจนถึงศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคซึ่งในช่วง 3 ปีนี้กำหนด 10 สาขา เช่นอุบัติเหตุ โรคหัวใจ โรคจิตเวช โรคมะเร็ง เป็นต้น หากเขตใดยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริการตามเป้าหมาย จึงจะของบประมาณลงทุนหรือเพิ่มบุคลากรให้

โดยได้ตั้งคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายในระดับเขตให้ผู้ตรวจราชการทั้ง 12 เขต เป็นประธาน ระดับจังหวัดให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธาน และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ทบทวนและพัฒนาบทบาทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มี 9,750 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบริการปลายทางสุดที่จะส่งมอบให้ประชาชนและเป็นบริการด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขที่จะลดปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนทุกคนทั้งโรคทางกายและโรคทางจิตโดยจะเร่งจัดพยาบาลวิชาชีพประจำการทุกแห่งและปรับบทบาทการทำงานของเจ้าหน้าที่ ให้ออกบริการชุมชน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มากขึ้น เพื่อเน้นหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพเนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาส่วนใหญ่หนักไปในด้านการรักษาพยาบาลโดยให้โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง เป็นพี่เลี้ยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งหมด การพัฒนาระบบครั้งให้ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลทั่วถึง  เมื่อป่วยแล้วมีโรงพยาบาลรักษาใกล้บ้านทุกโรค 

 

 

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ