สท.เผยผลวิจัยการกระทำรุนแรงในเด็ก

สท.เผยผลวิจัยการกระทำรุนแรงในเด็ก

วันที่ 29 ส.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ได้มีการจัดการประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัย เรื่อง “การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก” และนำเสนอร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ในการนี้ นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการ สท. เปิดเผยว่า สท.ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก” และจัดทำ “ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยกลุ่มเด็กในระบบโรงเรียน เด็กกลุ่มพิเศษ เช่น เด็กในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง รวม 50,544 คน ใช้เวลาดำเนินงาน 2 ปี พบว่า เด็กถูกกระทำความรุนแรงทั้งทางกาย วาจา และเพศ จากเพื่อนด้วยกัน จากครอบครัวและครูอาจารย์ ที่น่าห่วงคือ พ่อแม่ไม่รู้ว่าการดุด่า ใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือไม่เหมาะสม หรือเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าดีกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นความรุนแรงที่ฝังใจเด็กมากกว่าการตี

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบว่า เด็กผู้ชายถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มีการร่วมเพศมากกว่าเด็กผู้หญิง 3-5 เท่า ส่วนรูปแบบนั้น มีทั้งการพูดลวนลาม จับจูบลูบคลำจากคนใกล้ชิด หนักสุดก็ถูกล่อลวงหรือบังคับร่วมเพศ และที่พบในเพศชายมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเพราะความรู้สึกที่ไม่คิดว่าการที่ผู้ชายใกล้ชิด หรือไปกับผู้ชายด้วยกันจะเกินเลยถึงขั้นล่วงละเมิดทางเพศ เพราะปัจจุบันเด็กผู้ชายมีความเบี่ยงเบนทางเพศเพิ่ม มากกว่านั้น ยังพบการถูกล่วงละเมิดทางเพศในพื้นที่กทม.และปริมณฑลมากกว่าภาคอื่นๆ อีกด้วย

 

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  

Shares:
QR Code :
QR Code