สถ.ตั้งเป้าทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ


สถ.ตั้งเป้าทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์ thaihealth


สถ.ลงพื้นที่ จ.ตราด ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท. เยี่ยมชมการจัดทำถังขยะอินทรีย์ ตั้งเป้าทุกครัวเรือนมีถังเปียกครบ 100% ภายในเม.ย. ปี 62


เมื่อวันที่ 13 ก.พ.62 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษาท้องถิ่น และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ณ อาคารผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


จากนั้นทั้งหมดเดินทางไปยังวัดเกาะหมาก เพื่อเยี่ยมชมการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน พร้อมทั้งรณรงค์เชิญชวนให้ครัวเรือน สถานที่ราชการ ร้านอาหาร และโรงแรมที่พักต่าง ๆ ร่วมกันจัดตั้งถังขยะนี้ และร่วมปลูกเฟื่องฟ้าสีชมพู 200 ต้น บริเวณริมถนนสายท่าเทียบเรืออ่าวนิด-สามแยกอินจันทร์ ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม


สถ.ตั้งเป้าทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์ thaihealth


นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงการบริหารจัดการขยะ ซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ และ สถ.มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สิ่งที่สำคัญคือการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นคือ ครัวเรือน โดยการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน ซึ่งผู้ที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงให้มีการจัดตั้ง "จุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน" เพื่อเป็นจุดทิ้งขยะพิษ โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังเปียกครบ 100% ทุกครัวเรือนภายในเดือน เม.ย.62


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา


นอกจากนี้รวมถึงโครงการ วัด-ประชา-รัฐ-สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. รวมถึงโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้นขอให้ท่านผู้บริหาร อปท.ส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม

Shares:
QR Code :
QR Code