สถิติคนออกกำลังกายทั้งประเทศ

จำนวนประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จำแนกตามการออกกำลังกาย กลุ่มอายุ เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550 จำนวนของผู้ออกกำลังกายทั้งหมด คือ 16.3 ล้านคน แบ่งเป็นชาย 8.7 ล้านคน แบ่งเป็นหญิง  7.5 ล้านคน


  


 


ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

Shares:
QR Code :
QR Code