สถิติข้อมูลคนพิการจำแนกตามเพศ และภูมิภาค

 

 

 

สถิติข้อมูลคนพิการจำแนกตามเพศ และภูมิภาค

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554

 

ที่

ภาค

จำนวน (ราย)

ชาย

หญิง

รวม

1.

กรุงเทพมหานคร

24,799

18,830

43,629

2.

ภูมิภาค

637,768

525,774

1,163,542

รวมทั้งสิ้น

662,567

544,604

1,207,171

 

2.1   ภาพกลางและภาคตะวันออก

140,009

111,122

251,131

 

2.2   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

245,762

212,115

457,877

 

2.3   ภาคใต้

75,946

58,120

134,066

 

2.4   ภาคเหนือ

150,152

125,690

275,842

 

2.5   ไม่ระบุ

25,899

18,727

44,626

รวม (ภูมิภาค)

637,768

525,774

1,163,542

 

 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code