สถิติการเกิดไฟป่า 2554 – 2555

 

 

เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ 2554 – 2555 

เปรียบเทียบการเกิดไฟไหม้ป่า

หมายเหตุ  ส่วนควบคุมไฟป่า รับรายงานจากสำนักฯ 1 – 16  ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

 

ตารางแสดงความถี่ของการเกิดไฟป่า

ตารางแสดงความถี่ของการเกิดไฟป่า

 

ตารางแสดงพื้นที่เสียหาย(ไร่)

ตารางแสดงพื้นที่เสียหาย(ไร่)

 

 

ที่มา : สำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า

Shares:
QR Code :
QR Code