สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) : เป็นเครือสถาบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ชีวิตทางสังคมที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น การสร้างและการจัดการความรู้เรื่อง รวมทั้งการจัดกระบวนการสื่อสารสังคมในเรื่องดังกล่าวที่จะนำไปสู่การปรับทัศนะในสังคม และการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ร่วมงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
อัตรา
1 ตำแหน่ง
ลักษณะงาน
งานประจำ
เงินเดือน
ขั้นต่ำตามวุฒิ บวกประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่
วันที่เริ่มงาน
1 ธันวาคม 2555
ขอบเขตความรับผิดชอบ
 • สนับสนุนผู้บริหารทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูลจากเอกสารวิชาการและการรับฟังความเห็น เพื่อสังเคราะห์มติและข้อเสนอ สนับสนุนกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์หรือการจัดทำแผน จัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบายได้
 • ประสานงานโครงการ ติดตามความก้าวหน้า ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน เพื่อการประเมินผลโครงการ สรุปรายงานผล และสนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดกระบวนการเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อจัดทำเอกสารวิชาการ หรือจัดทำเป็นข้อเสนอทางวิชาการได้
คุณสมบัติ
 1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยวิทยา สังคมวิทยา ด้านการพัฒนาชุมชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความสามารถและประสบการณ์ในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
 4. มีทักษะและประสบการณ์การวิเคราะห์ และการเขียนข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานวิชาการได้
 5. มีทักษะและประสบการณ์การสื่อสาร ประสานงานในการทำงานร่วมกับเครือข่าย หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 7. สามารถทำงานกับคนพิการ องค์กรคนพิการ และครอบครัวคนพิการได้
 8. สามารถทำงานนอกเวลา ทำงานวันหยุด และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
ประวัติส่วนตัว (resume) / สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการผ่านงาน /
เอกสารประกอบการผ่านการฝึกอบรม (ถ้ามี) / สำเนาใบแสดงผลการศึกษา / รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
วิธีการสมัคร
สนใจติดต่อ หรือเขียนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)
เลขที่ 88/39 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000 หรือส่ง resume (ประวัติพร้อมรูปถ่าย) มาตามที่อยู่ข้างต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์/ โทรสาร 02-832-9260, 02-832-9261, 089-521-0864
ในวัน และเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ที่มา : สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)

Shares:
QR Code :
QR Code