สถานการณ์อหิวาตกโรค ประเทศไทย พ.ศ.2553

(จากรายงาน ณ วันที่ 4 พ.ค.53)


ตั้งแต่ 1 ม.ค.ถึง 4 พ.ค.53 สำนักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยอหิวาตกโรคทั้งสิ้น 513 รายจาก 15 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.84 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย เมื่อเทียบจำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรค พ.ศ.2553 กับ พ.ศ.2552 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกันพบว่ารายงานผู้ป่วยสูงกว่า พ.ศ.2552 และค่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (รูปที่ 1)


 


รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคจำแนกตามวันที่เริ่มป่วย ประเทศไทย พ.ศ. 2553


 


ที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

Shares:
QR Code :
QR Code