สตูลพัฒนาศูนย์เด็กเป็นสวนอินทรีย์

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 


ภาพประกอบจาก : เว็บไซต์ไอแอมพีอาร์ 


สตูลพัฒนาศูนย์เด็กเป็นสวนอินทรีย์ thaihealth


                      นางสาววิไลวรรณ อย่างดี ผู้รับผิดชอบโครงการเกษตรอินทรีย์ พัฒนากลไก ใส่ใจสุขภาพโดยสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)    ได้ร่วมกับ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล     จัดทำขึ้นกล่าวว่า     โครงการดังกล่าว     ได้มีการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์ฯ    ส่วนหนึ่งปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ    ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน    พร้อมชักชวนผู้ปกครองและคนในชุมชนใกล้เคียงหันมาปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน     เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง     ห่างไกลจากพิษภัยของสารเคมีตกค้างในพืชผักต่างๆ     ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน    ซึ่งปัจจุบันมีแกนนำชาวบ้านปลูกผักที่บ้านประมาณ 20 คน      พร้อมกันนี้ยังช่วยกันดูแลแปลงผักของศูนย์ฯ            ซึ่งพยายามที่จะขยายผลออกไปให้มากขึ้น     จูงใจให้เด็กอยากกินผักที่พวกเขาปลูก      โดยจะเป็นตัวเชื่อมไปหาผู้ปกครองให้ชุมชนค่อยๆ      ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือนมากขึ้น เพราะนอกจากลดรายจ่ายในการซื้อผักจากตลาดแล้ว       ยังสร้างความปลอดภัยด้านอาหารทั้งระบบ     ตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปสู่ชุมชน     สร้างการรับรู้ให้เกิดกับเด็กและผู้ใหญ่       ก่อนจะนำไปสู่ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกวัย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ