‘สงขลา’ เมืองสีเขียว ต้นแบบอาหารสุขภาพ

 ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


‘สงขลา’ เมืองสีเขียว ต้นแบบอาหารสุขภาพ thaihealth


'สงขลา'ร่วมกับ'สสส.'นำร่องสงขลาสู่เมืองสีเขียวต้นแบบโครงการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2559 ณ โรงสีแดง (หับโห้หิ้น) ถนนนครนอก เทศบาลนครสงขลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และ รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันเปิดโครงการ " สงขลา สู่เมืองสีเขียว"(Green City @ Songkhla) ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาเมืองสีเขียว ตามกรอบแผนงาน IMT-GT และการสร้างต้นแบบโครงการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ


โดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เลือกพื้นที่จังหวัดสงขลา 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสงขลา และหาดใหญ่ มีแหล่งหรือร้านอาหารเพื่อสุขภาพเข้าร่วม โครงการ 24 ร้านค้า อาทิ บ้านภูลิตตา ครัวทองแดง ครัวข้าวหอม ร้านเชฟหมงข้าวมันไก่ ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองชล หลวงทีปขนมจีนสด ห้องอาหารแกรนด์วิว โรงแรมซากุระ และอีก 1 แหล่งชุมชน คือ ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง โดยจะเป็นพื้นที่ต้นแบบนำร่อง แหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมเมนูเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้ อย่างเพียงพอ การจัดการให้เป็นต้นแบบแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมเมนูเพื่อสุขภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบ พืชผลทางการเกษตร จากท้องถิ่นที่ปลอดภัยสูง และสร้างความรู้ "Live Healthier" การใช้ชีวิตอย่าง มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน


โดยมีหลายๆ กิจกรรมที่เกิดความคิดริเริ่มของ ภาคประชาชนเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่มุ่งมั่นพัฒนาเมืองสงขลา ควบคู่ไปกับการรักษาความสมดุลของสภาพแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเท่าเทียมในสังคม และสร้างความผาสุกในชุมชน สิ่งเหล่านี้จะเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน


"นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการเปิดตัวโครงการ สงขลา…สู่เมืองสีเขียว (Green City @ Songkhla) และแนะนำโครงการพัฒนา เสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ ของ สสส. ในครั้งนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ภาคีคนรักเมืองสงขลา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดสงขลา เป็นเมืองสีเขียว จนสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า "โครงการพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ จะได้ดำเนินงานเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีต่อประชาชนในทุกมิติ เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) สร้างเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบคุณภาพแหล่ง/ร้านให้บริการอาหาร ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมกันทำให้เป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 6 ประเด็นการพัฒนาเมืองสีเขียว ไปสู่สุขภาวะของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ป่าชุมชนและเกษตรในเมือง สนับสนุนนโยบายการพัฒนาของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน" ณัจยา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ