สงกรานต์ การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19

ที่มา  : กรมควบคุมโรค


สงกรานต์ การ์ดไม่ตก ป้องกันโควิด-19  thaihealth


เเฟ้มภาพ


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ห่วงใยพี่น้องประชาชน เน้นย้ำ การเตรียมตัวช่วงสงกรานต์ป้องกันโรคโควิด 19 ยึดหลักมาตรการ DMHTTA “อยู่ห่างไว้, ใส่แมสก์กัน, หมั่นล้างมือ, ตรวจวัดอุณหภูมิ, ตรวจเชื้อโควิด 19, ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ”


นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน สงกรานต์ปีนี้การ์ดไม่ตก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100 % ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกัน จำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้า-ออกสถานที่  และสแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ และหมอชนะ ทุกครั้ง เพื่อการสอบสวนและติดตามหากจำเป็น     


สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค เผยแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  2564 เน้น “ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของไทย โดยการจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอให้จัดตามมาตรการป้องกันโรค   โควิด 19 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงจัดในที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ รดน้ำโดยเรียงแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน จะทำให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด 19


กรณีการจัดงานสงกรานต์ ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน ได้แก่ งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  


ที่สำคัญต้องสังเกตอาการตัวเองสม่ำเสมอ หากมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้หรือวัดอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลำบาก ให้งดไปศาสนสถาน งดการเข้าร่วมพิธีกรรมหรือกิจกรรมวันสงกรานต์ และให้รีบไปพบแพทย์ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422   

Shares:
QR Code :
QR Code