สค. มอบโล่เชิดชูเกียรติ สสส.1 ใน 5 หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สค. มอบโล่เชิดชูเกียรติ สสส. 1 ใน 5 หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชื่นชมนวัตกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มครอบครัวที่หลากหลาย

                    นางอุษา เกิดคง นักวิเคราะห์และบริหารโครงการอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นผู้แทน สสส. รับมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องใน “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล” ประจำปี 2565 นางอุษา กล่าวว่า สสส. ตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาระบบนิเวศน์ สร้างปัจจัยแวดล้อมทางสุขภาพ (Social Determinant of Health) รวมถึงสร้างกระแสทางสังคมในหลายรูปแบบเพื่อรองรับการเติบโตของเด็ก เยาวชนให้เป็นพลเมืองเข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ดีจนเติบใหญ่ การดำเนินงานเพื่อร่วมป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกระดับ สสส. โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) และสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สานพลังภาคีเครือข่ายพัฒนางานหลายรูปแบบ

                   “สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลากหลายภาคส่วนในการการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว อาทิ การพัฒนากลไกและนโยบายแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศและความรุนแรงในครอบครัว จัดตั้งรูปแบบนำร่องศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวผ่านกลไกชุมชน และสนับสนุนทีมสหวิชาชีพเยียวยาฟื้นฟูผู้ถูกกระทำความรุนแรง สนับสนุนให้เกิดพื้นที่เรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้ปกครองและครูเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็กให้สามารถปรับตัวได้ในโลกยุคใหม่ที่มีความผันแปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ร่วมพัฒนาโปรแกรม หลักสูตร และสร้างนวัตกรรมที่ช่วยงานปกป้องคุ้มครองเด็กในครอบครัวครัวเปราะบาง นวัตกรรมสร้างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น แชทบอทใจดี คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน โปรแกรมเน็ทป๊าม๊า ผลิตสื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทั้ง Facebook TikTok Instagram Twitter ในชื่อ HappyChild และมีช่องทางออนไลน์เพื่อรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านแพลทฟอร์ม Moments อีกด้วย” นางอุษา กล่าว

                    นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า แนวคิดรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวปีนี้ คือ “R-E-S-P-E-C-T : สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย 30 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 7 ข้อ 1.เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 2.สนับสนุนการเสริมพลังให้แก่สตรี โดยเฉพาะผู้ถูกกระทำความรุนแรง 3.ผลักดันการจัดบริการที่ดีและเข้าถึงง่ายให้แก่สตรีและครอบครัว 4.สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัว 5.สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะสมในชุมชนและสังคม 6.ป้องกัน คุ้มครองเด็กและเยาวชน 7.เคารพ ยอมรับความแตกต่าง สร้างทัศนคติที่ดี มีความเชื่อที่ถูกต้อง

Shares:
QR Code :
QR Code