สคอ.คึก! วางแผนสร้างพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ

ดึงชุมชนร่วมรณรงค์สร้างเสริมความปลอดภัย

 

สคอ.คึก! วางแผนสร้างพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ

 

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคกลาง ประชุมวางแผนการดำเนินงานพื้นที่สร้างเสริมความปลอดภัยด้วยวินัยจราจร ณ ห้องหัวหิน โรงแรมยูนิโก้แซนดารา ชะอำ จ.เพชรบุรี นำโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมว่า เพื่อวางแผนการทำงาน โดยต้องการเน้นการสร้างกระแสในมุมกว้าง เสริมบทบาทการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่ มุ่งจัดการกับกลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยการระดมความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ ให้โดนใจและจดจำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลาง อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุ เพื่อให้เกิดพื้นที่สร้างเสริมความปลอดภัย

 

สคอ.คึก! วางแผนสร้างพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ

 

            นายพรหมมินทร์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา สคอ.พบปัญหาเรื่องการผลิตและการกระจายสื่อรณรงค์ที่ยังไม่ครอบคลุม งานด้านการประชาสัมพันธ์ต้องทำการสื่อสารเชิงรุก พุ่งตรงไปที่ปัญหาและกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศ การดำเนินงานของ สคอ.เป็นเพียงส่วนเสริมการทำงานในพื้นที่ เน้นการใช้เครื่องมือในการสื่อสารตรงไปตรงมาและสนับสนุนเครื่องมือต่างๆ ในการทำงาน 

 

ผลสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ คือ ต้องมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับชุมชนในพื้นที่ เช่น กรมขนส่งเข้ามาอบรมจัดทำใบขับขี่ให้คนชุมชน อบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร เจ้าหน้าที่รัฐต้องเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรให้ดีขึ้น ติดไฟ ทำป้ายให้ชัดเจน โดยเฉพาะในจุดเสี่ยง เช่น ทางโค้ง จุดตัด เป็นต้น ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยให้ภาคประชาชน กลุ่มเยาวชน มีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในทุกระดับว่า ทำอย่างไรให้คนในพื้นที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ”ผู้อำนวยการ สคอ.กล่าว

 

สคอ.คึก! วางแผนสร้างพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ

 

นายพรหมมินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า สิ่งสำคัญในการดำเนินงานคือ ต้องสร้างเครือข่ายร่วมกันกับท้องที่ ได้แก่ ผู้นำท้องถิ่น เช่น นายกเทศมนตรี สภา สมาชิกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ตำรวจ และทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคนในชุมชน ซึ่ง สคอ.จะเข้าไปมีบทบาทในการช่วยผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แก่ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ สนับสนุนการทำงานและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในการทำงานด้านการลดอุบัติเหตุทางถนน ค้นหาพื้นที่สร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนและนำเสนอผ่านสื่อด้านต่างๆ จัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย(อสป.) พื้นที่ละ 2 คน และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ

 

            “ประเทศไทยโชคดีที่มี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่นำภาษีจากสิ่งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมาส่งเสริมการทำงานเพื่อส่วนรวม ซึ่งในขณะนี้ สสส. ได้บูรณาการงานเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ เข้าด้วยกัน การสนับสนุนจะมี 2 รูปแบบ คือ งานเชิงรุก และงานเชิงรับ โดยงานโครงการเชิงรับ พื้นที่จะเป็นคนดำเนินงาน และจัดทำโครงการต่อ สสส. ซึ่ง สสส.จะพิจารณาเป็นรายโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุน ส่วนโครงการเชิงรุก สสส.จะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและทำงานผ่านแผนงาน โครงการต่างๆ โดยอาศัยบุคคลที่น่าเชื่อถือทางสังคม เป็นการทำงานเชิงโครงสร้าง และระบบ ขณะที่ สคอ.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับพื้นที่ ในส่วนที่สามารถทำได้ หลังจากนี้ สคอ.จะจัดอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์(อสป.) ให้กับตัวแทนในพื้นที่ และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ พื้นที่ไหนที่มีการดำเนินงานที่น่าสนใจต้องการนำเสนอสามารถส่งข้อมูลมาให้ สคอ.ได้โดยตรง สคอ.จะสนับสนุนเรื่องการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ เช่น nbt รายการด้วยลำแข้ง เป็นต้น”ผู้อำนวยการ สคอ.กล่าว

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

เรียบเรียงโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th

 

 

update : 28-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code