สคล.ประชุมลด ละ เลิกเหล้าสัญจรที่เลย

สคล.ประชุมลด ละ เลิกเหล้าสัญจรที่เลย

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2554 ศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบนและภาคีเครือข่ายทั้ง 11 จังหวัด ได้จัดประชุมผู้ประสานงานฯ สำนักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า ภาคอีสานตอนบนฯ และติดตามโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553 ณ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

ถือได้ว่าเป็นการประชุมสัญจรครั้งแรกของ สคล.อีสานบน (11 จังหวัด มีอุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  ยโสธร และเลย) มีจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพ ภาคีเครือข่ายฯ จ.เลยที่เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่

 

นางสาวสุริยา สุระเสียง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้เล่างานที่วัฒนธรรมทำอยู่ และเห็นดีด้วยกับโครงการเป็นอย่างยิ่ง พร้อมร่วมมือและทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ นายอำพล สีหาปลัดเทศบาลตำบลนาอ้อ และเป็นรองประธานสมัชชาสุขภาพจ.เลย ที่ผ่านมาเคยอยู่ในสาธารณสุขได้รณรงค์ลดละเลิกเหล้ามาก่อน พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ ระหว่างวันที่ 2226 มกราคมนี้ หน้าสนามเทศบาล ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย มีกิจกรรมหลากหลาย จะส่งเสริมสรณรงค์เรื่องลดละเลิกเหล้าเพิ่มขึ้น นายบุศย์ สิริปัญญาพร สื่อมวลชนต้นแบบงดเหล้าตลอดชีวิต นายภาสกร สุระชัยปัญญา ผอ.รพ.สต.สานตม มีความสนใจในเรื่องนี้อย่างมาก และได้เล่าบรรยากาศการจัดผ้าป่าปลอดเหล้าที่ผ่านมา และนางสาวณัฏฐพัชร ฉัตรวีระภรณ์ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลฯจ.เลย ซึ่งภาคีเครือข่ายจ.เลย เล็งเห็นปัญหาเรื่องเหล้า เป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆ มากมาย ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันรณรงค์และแก้ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกัน

 

นอกจากนี้ นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานเชิงประเด็นจาก สคล.ส่วนกลาง ได้แจ้งประเด็นต่างๆ ให้ที่ประชุมได้พิจารณาและได้พูดคุยและดำเนินการในพื้นที่  เช่น การเร่งรัดให้แต่ละจังหวัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่ผ่านมาภายในเดือนมกราคมนี้ การพิจารณาโรงเรียนปลอดเหล้า (ประถม มัธยม อาชีวะ) เพื่อเป็นต้นแบบในพื้นที่ การพิจารณาส่งรายชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่น ที่มีผลงานการสนับสนุนรณรงค์งดเหล้าในระดับนโยบายและพื้นที่ การรณรงค์ให้อุทยานแห่งชาติปลอดเหล้า การสนับสนุนสงกรานต์ปลอดเหล้า และการใช้สื่อหนังสือพิมพ์เมืองเลยนิวส์เป็นสื่อกลางและประชาสัมพันธ์ผลงานของสคล.อีสานบน 11 จังหวัด

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

update : 16-01-54
อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code