สคร.3 ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานฯ จ.ตราด

 

ผู้ตรวจราชการฯ และผู้บริหาร สคร.3 ชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานฯ ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 จ.ตราด”

เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6  พร้อมด้วยนายแพทย์ธำรง  สมบุญตนนท์ สาธารณสุขนิเทศ ,นายแพทย์ประสิทธิ คงนิสัย ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ และผู้บริหารจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี นำโดย นางมาลี  เกิดพันธุ์ รองฯ ผอ.สคร.3 ชลบุรี นางสุภาพร พุทธรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ นางสาวอุไรวรรณ ถาดทอง หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่จังหวัดตราด  เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6 รอบปกติ โดยมี นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราดและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ 

โดยการตรวจฯ แบ่งออกเป็น 2 วัน ในวันแรก ภาคเช้า รับฟังบรรยายผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและโรงพยาบาลตราด ภาคบ่าย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) แหลมงอบ ณ โรงพยาบาลแหลมงอบและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

วันที่สอง ภาคเช้า ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในภาพรวมของจังหวัด ร่วมกับจังหวัดตราดโดยนางสาวเบญจวรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้การต้อนรับ ภาคบ่าย ฟังบรรยายสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ข้อสั่งการข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ประธานเครือข่ายบริการทุกเครือข่ายและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง จากคณะตรวจราชการ 

 

 

ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

                                                                                                                                                                      

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ