ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) รับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำนักงานและจัดการองค์การ (Office Manager)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล ระยะที่ 3 ปี 2555-2558
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สสส.กับ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสำนักงานและจัดการองค์การ (office manager) 1 ตำแหน่ง
รายงานขึ้นตรงต่อ ผู้อำนวยการศจย.
คุณสมบัติ
 • อายุ 23-35 ปี
 • เงินเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาท – 25,000 บาท
 • มีประสบการณ์ และ/หรือ ได้รับการศึกษาระดับปริญญาหรือสูงกว่า เกี่ยวกับด้านการจัดการ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น microsoft word, excel, powerpoint, internet
 • มีความรู้ด้าน office automation
 • มีความรู้ด้าน it network ในสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปรับปรุงระบบสำนักงานขนาดเล็กที่ดำเนินการมา 6 ปีแล้ว มีอัตรากำลัง 16 คน (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานมี 4-5 คน รวมหัวหน้าสำนักงาน)
 • จัดระบบการบริหารเอกสารและไฟล์ภายในสำนักงาน ทั้งระบบ computer server และระบบกระดาษเพื่อไปสู่ทิศทาง paperless และ office automation
 • จัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารในสำนักงาน เช่น ระบบการบันทึก เพื่อเป็น knowledge asset ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในสำนักงาน
 • ปรับปรุงผังสำนักงานให้สวยงาม สะอาดและจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในจุดที่เหมาะสมรวมทั้งส่งซ่อมบำรุงและสำรวจครุภัณฑ์ทุก 6 เดือน
 • จัดระบบบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักความเท่าเทียม เป็นธรรม ประกอบด้วย การรับสมัคร แนะนำพนักงานใหม่ จัดให้พนักงานจัดทำใบงานและแผน 6 เดือน งานรวบรวมและตรวจสอบวันลา ส่งเสริมการเรียนรู้และสุขภาพ จัดให้มีการประเมินผลงานพนักงานด้านความสามารถ และระเบียบวินัยเป็นรอบๆ รวมทั้งเสนอกติกาเลื่อนเงินเดือน
 • จัดประชุมพนักงานภายในประจำเดือน และกำกับงานเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสำนักงาน รวมทั้งสนับสนุนงานด้าน logistic ในการจัดประชุมภายในและภายนอกสำนักงาน
 • จัดทำรายงานประเมินผลภายใน กำกับงานภายในและมีระบบป้อนข้อมูลย้อนกลับพนักงาน จัดทำรายงาน 6 เดือนส่งผู้ให้ทุน
เงินเดือน และสวัสดิการกองทุนประกันสังคม
 • เงินเดือน 15,000 -25,000 บาทขึ้นกับประสบการณ์และผลการทดลองงาน
สามารถดาว์นโหลดเอกสาร พร้อมส่งเอกสารได้ที่
กรอกใบสมัครแล้วส่งที่ คุณจินตนา ปีสิงห์ email address : [email protected]
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +662-354-5346 แฟ็กซ์: +662-354-5347
อีเมลล์: [email protected]
ดาว์นโหลดใบสมัครงานที่นี่
download เอกสาร
ที่มา : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ