ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ อาร์วายทีไนน์


ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข thaihealth


สอศ.เดินหน้าผุด ศูนย์รักล้อ พัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข


ที่ จ.สุพรรณบุรี ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดเผยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ได้เข้าร่วมประชุมกับ นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย" ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับมูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เปิดเผยอีกว่า โดย นายประชาคม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการสนับสนุนความร่วมมือว่าโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปั่นจักรยานผ่านการสร้างกระแสการใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและสุขภาวะในพื้นที่ทั่วประเทศ และเพื่อให้การสนับสนุนโครงการมีความยั่งยืนจึงได้จัดตั้ง "ศูนย์รักล้อ" ประจำสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชน และส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะในด้านต่าง ๆ โดยเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาส และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการศูนย์รักล้อในสถานศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 23 แห่ง ซึ่งจัดตั้ง "ศูนย์รักล้อ" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 16 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งอีก 7 แห่ง รวมถึงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ทันตแพทย์อนุศักดิ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ความเป็นมาโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานสร้างสุขประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ ในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ การก่อตั้งชมรมเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย (HAPPY  BIKE NETWORK THAILAND) ซึ่งรับผิดชอบโดยสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค สนับสนุน โดย สสส. ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะการปั่นจักรยานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มของผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน กลุ่มผู้รักสุขภาพ นักอนุรักษ์ รวมไปถึงการประยุกต์จักรยานให้เป็นอุปกรณ์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งมีจุดหมายให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศเป็นตัวเชื่อมในการดำเนินโครงการให้ประสบผลอย่างยั่งยืนพร้อมทั้ง ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รักล้อเพื่อพัฒนาต่อยอดไป สู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่นักเรียนนักศึกษา อีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code