ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ยะลา จัดค่ายรับนโยบาย Safety Thailand

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ยะลา จัดค่ายรับนโยบาย Safety Thailand thaihealth


ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ยะลา จัดค่ายต้นแบบ เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาศักยภาพแรงงาน ก่อนเข้าทำงาน พร้อมรองรับไทยแลนด์ 4.0 และนโยบาย Safety Thailand


เร็วๆ นี้ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพ พระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดค่ายโครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ยะลา ผู้อำนวยการโครงการ นายอำเภอรามัน วิทยากร ส่วนราชการ รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม


สำหรับการจัดค่าย เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์ฝึกอาชีพ พระราชทานฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ให้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานของผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 12 แห่ง จำนวน 1,200 คน สร้างวิทยากรต้นแบบ 40 คน


โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เป็นเป้าหมาย 1 ใน 12 แห่ง ที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเสริมสร้างวินัยการทำงาน 4 ประการ หลัก คือ สาระของไทยแลนด์ 4.0 พฤติกรรมสู่ ความสำเร็จ 9 ประการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในการทำงาน ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการสร้างความสุขในการทำงาน 8 ประการตามนโยบายของ สสส.


ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ยะลา จัดค่ายรับนโยบาย Safety Thailand thaihealth


สำหรับการดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สร้างความเข้าใจ ระยะที่ 2 สร้างความคุ้นเคย และระยะที่ 3 สร้างความภูมิใจ โดยโครงการได้ดำเนินการที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค 60 โดยฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ แก่ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 6 คน ซึ่งจะเป็นวิทยากรหลักของจังหวัดยะลา ต่อไป และวันที่ 15-17 มี.ค. 60 เป็นกิจกรรมจัดค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมให้ผู้เข้ารับการฝึกของสถาบันฯ จำนวน 75 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ผู้จัดโครงการ คณะอาจารย์ มาดำเนินการฐานกิจกรรม ”ความปลอดภัยในการทำงาน” และฐานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และฐานกิจกรรม ”นิสัยอุตสาหกรรม” รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และละลายพฤติกรรม


นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมตามโครงการนี้ อาจเป็นรุ่นเดียวที่ได้รับการสนับสนุน จาก สสส. ให้แก่ศูนย์ฝึกฯ แต่ถือเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดยะลา ที่จะดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางโครงการ เพื่อเสริมสร้างวินัยแก่ผู้เข้ารับการฝึกในทุกๆ รุ่น ต่อไป ซึ่งถือเป็นนโยบายที่จะฝึก “ทักษะฝีมือควบคู่นิสัยอุตสาหกรรม” เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึก มีวินัยในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ และทำงานอย่างปลอดภัย ไม่เกิดการสูญเสีย รวมถึงมีสุขภาพที่ดี ไม่เกิดโรคจากการทำงาน


นอกจากนั้น การดำเนินการกิจกรรมตามโครงการนี้ ถือเป็นการเสริมสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างแรงงานที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นแรงงาน หรือประชากรรุ่นใหม่ เป็น “คนเก่ง คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” และต้องมีคุณสมบัติเป็นแรงงาน 4.0 ที่สอดรับกับอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ThaiLand 4.0 และนโยบาย Safety Thailand ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code