ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.) ภายใต้มูลนิธิสร้างสุขไทย มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกบุคลากรมาร่วมงานจำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. พนักงานประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
– มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
– รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนองานด้านวิชาการ
– วางแผนการปฏิบัติงานและประสานงาน ติดตาม
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์การทำงาน ในเชิงบริหารจัดการ ประสานงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ได้
5. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า
2. พนักงานจัดการ 1 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
– ประสาน บุคคล/องค์กร เพื่อการบริหารจัดการ
– ดูแลจัดการประชุม จัดทำรายงานการเบิกจ่าย และ รายงานการประชุม
– ร่าง และ จัดทำเอกสาร
– จัดเก็บ ควบคุม และบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงาน ในเชิงบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ และด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ได้
5. ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้า
ผู้ประสงค์จะสมัครให้กรอกและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งใบสมัครมาที่
[email protected] หรือทางไปรษณีย์ :
ที่อยู่ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ 356/10
ซอยศรีอยุธยา 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 10400
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-245-4150
หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
ที่มา : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (ศบช.)

Shares:
QR Code :
QR Code