ศูนย์คุณธรรมชี้เยาวชนไทยขาดคุณธรรม

แนะเร่งปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

 

ศูนย์คุณธรรมชี้เยาวชนไทยขาดคุณธรรม          น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ตนได้นำเสนอการปฏิรูปการศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของเวียดนามให้ที่ประชุมรับทราบ

 

            ซึ่งการศึกษาเวียดนามทุกระดับชั้นจะติดประกาศหลักคำสอนของประธานาธิบดี โฮจิมินห์ 5 ข้อ ได้แก่ 1. รักประเทศชาติ รักประชาชน 2. เรียนเก่ง ทำงานเก่ง 3. รักษาอนามัยดี 4. วินัยดี และ 5. ซื่อสัตย์ กล้าหาญ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังสอนวิธีการทำความดี เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น รักเพื่อนมนุษย์ด้วย

 

          ที่ประชุมเห็นว่าประเทศไทยยังมีการส่งเสริม การเรียนรู้ และศึกษาคุณธรรมน้อยมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เด็กไทยไม่ใส่ใจในการทำความดี ศูนย์คุณธรรมจึงได้พยายามส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเห็นวิธีการทำความดีต่างๆ เพื่อนำไปส่งเสริมให้เด็กของตนเองได้ฝึกฝนการทำความดี และฝึกการมีจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กกันอย่างต่อเนื่องผอ.ศูนย์คุณธรรมกล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 09-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code