ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาน

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ศูนย์เรียนรู้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาน thaihealth


ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


โรงเรียนผู้สูงอายุ ก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุที่จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยทำงาน โดยจากการสำรวจข้อมูล TCNAP พบว่ามีผู้ที่เตรียมเข้าสู่วันสูงอายุคือ 59 ปีขึ้นไป จำนวน 1,304 คน ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง 48 คน มีสภาพพิการ 447 คน เป็นผู้สูงอายุติดสังคมและอีก 136 คนเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน


จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้พยายามหาแนวทางที่จะทำให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น จนนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจ่าหวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจของผู้สูงอายุ พร้อมกันนั้นยังเป็นการส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเอง และเสริมสร้างความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กๆ น้อยๆ ด้วย


สำหรับวิธีการดำเนินงาน ก่อนอื่นจะต้องทำการสำรวจและทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ด้วยการประชาคมในหมู่บ้าน จากนั้นก็เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียน มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน มีการจัดทำแผนการเรียนการสอน พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ โดยโรงเรียนนี้เปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์


ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนี้พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ลดการพึ่งพาผู้อื่น ที่สำคัญยังเป็นการช่วยคลายเหงา เนื่องจากผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน และยังเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตตนเองเพิ่มขึ้นด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code