ศสอ.ประชุมทิศทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุม วางแผนทิศทางการดำเนินงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ เพื่อเด็กและเยาวชน ภาคอีสาน

ศสอ.ประชุมทิศทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

วันที่ 21 กันยายน 2554 ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (ศสอ) จัดประชุมวางแผนทิศทางการดำเนินงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพี่อเด็กเยาวชนภาคอีสาน ณ ห้องบัวทิพย์ 5 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัจจุบันสื่อได้เข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก แต่สื่อที่ปรากฏในขณะนี้ มีน้อยมากที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน การจัดประชุมศสอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทำงานขับเคลื่อนให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อหลักการและสาระของ ร่าง พ.ร.บ.กองทุน และมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และสังคมอย่างแท้จริง รวมถึงรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

ศสอ.ประชุมทิศทางกองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก

โดยมีการจัดโครงการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยเน้นไปที่การตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อนำเสนอผ่านสื่อบทเพลง และสื่อในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เพื่อสร้างกระแสให้เยาชนได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องความต้องการ และความจำเป็น และโอกาสที่ยังรอการพัฒนาของเด็กและเยาวชน ในภาคอีสาน รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนัก รู้เท่าทันสื่อ เลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีกระบวนการจัดการความรู้ การพัฒนาสื่อ การให้การศึกษาและทำการศึกษาเพื่อให้เป็นฐานความรู้สำคัญสำหรับการเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน เป็นแกนหลักในการเชื่อประสานงานเครือข่าย และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันและเอาจริงในการแก้ปัญหาเพื่อเด็กและเยาวชน โดยการป้องกันเยาวชนจากภัยที่มากับสื่อต่างๆ และพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง            

เรื่อง: ไอลดาวรรณ โมคภา
ที่มา: ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน

 
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ