ศรีสะเกษจัด 2 โครงการดี เทิดไท้ถวายพ่อของแผ่นดิน

ทั้ง งานบุญปลอดเหล้าและปีทองแห่งการบริการ 8 นาฬิกา

ศรีสะเกษจัด 2 โครงการดี เทิดไท้ถวายพ่อของแผ่นดิน

             เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข มาใช้เป็นหลักสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวศรีสะเกษ โดยจัดทำ 2 โครงการทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ศรีสะเกษจัด 2 โครงการดี เทิดไท้ถวายพ่อของแผ่นดิน

 

            นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต กล่าวว่า จังหวัดและองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมดำเนินการจัดทำ 2 โครงการคือ “จังหวัดศรีสะเกษงานบุญปลอดเหล้า เทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา” และ “โครงการปีทองการให้บริการ 8 นาฬิกา เต็มใจให้บริการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน”  โดยโครงการงานบุญปลอดเหล้าฯ เป็นการกำหนดมาตรการ และวิธีการเชิงรุกในการควบคุมและลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการสร้างกระแสสังคมให้ประชาชนใส่ใจสุขภาพ โดยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง และเพื่อให้เกิดหมู่บ้านและชุมชนต้นแบบ ในการจัดงานบุญปลอดเหล้า สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ หมู่บ้านและชุมชนอื่นได้

 

            “จากการตรวจสอบสถานการณ์บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ใน จ.ศรีสะเกษ พบว่า เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายในเรื่องเหล่านี้ ทำให้รายได้น้อย ขาดการออม ทำให้ประชาชนศรีสะเกษมีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศ” นายสมศักดิ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ใน พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2551 กว่าร้อยละ 10 ส่วนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนสถิติการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการจราจร ข้อมูลล่าสุดในเทศกาลปีใหม่ 2553 พบว่า มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 55 รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพจากเหตุการณ์เสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชาชน คือ โรคมะเร็ง โดยมะเร็งที่พบมากที่สุด คือ มะเร็งตับ ที่สาเหตุการเกิดโรคนั้นเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และยังเป็นสาเหตุของปัญหาทางสังคม เช่น การใช้ความรุนแรงแก่สตรีและเด็ก ความผิดทางเพศ ติดหนี้ การพนัน เป็นต้น

 

            ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อว่า การดำเนินตามโครงการจะรณรงค์สร้างกระแสให้การจัดงานบุญประเพณีต่างๆ ในระดับจังหวัด คือ งานเทศกาลปีใหม่ เทศกาลดอกลำดวนบาน เทศกาลเงาะทุเรียน รวมทั้งเทศกาลในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้ปลอดจากการซื้อขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เน้นการรณรงค์ตั้งแต่ระดับครอบครัวปลอดเหล้า และหมู่บ้านงานบุญปลอดเหล้า เช่น งานศพปลอดเหล้า ทั้งนี้จะประกาศเชิญชวนหมู่บ้านและชุมชน เข้าร่วมโครงการ มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อร่วมกำหนดกติกาและกิจกรรมดำเนินการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นหมู่บ้านงานบุญปลอดเหล้า ทั้งนี้ ในเบื้องต้น มีหมู่บ้านและชุมชน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการงานบุญปลอดเหล้า จะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกว่า 200 หมู่บ้าน ได้เปิดตัวโครงการวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 

ศรีสะเกษจัด 2 โครงการดี เทิดไท้ถวายพ่อของแผ่นดิน

 

            ด้านโครงการ “ปีทองการให้บริการ 8 นาฬิกา เต็มใจให้บริการ สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมใจกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนผู้รับบริการ และเป็นการขยายเวลาการให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ของวันทำการและไม่พักเที่ยง เป็นการอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน เปิดโครงการวันที่ 1 ธันวาคม เช่นกัน

 

            “ขณะนี้มีส่วนราชการระดับจังหวัด 28 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 35 หน่วยงาน หน่วยงานอำเภอ ทั้ง 22 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ.เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลตำบล เฉพาะงานสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 105 หน่วยงาน สมัครเข้าร่วมโครงการและเปิดให้บริการ เช่น งานด้านทะเบียนราษฎร ทำบัตรทะเบียนคนพิการ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น

 

            ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการ เป็นการร่วมมือร่วมใจกันของคนศรีสะเกษ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

update : 02-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code