ศธ.เชื่อระบบคัดกรองช่วยผู้พิการพัฒนาให้อยู่ในสังคมได้

 

ศธ.เชื่อระบบคัดกรองช่วยผู้พิการพัฒนาให้อยู่ในสังคมได้

 

ศธ.เผย“โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย”จะช่วยให้เกิดกระบวนการพัฒนาผู้พิการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การค้นหา คัดกรองผู้พิการ และพัฒนา ซึ่งจะทำให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

ในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย (Thailand National Plan for Birth Defects Prevention & Care)” โดยความร่วมมือจาก กระทรวงสาธารณสุข(สธ.), กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.), กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงมหาดไทย(มท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และ สมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย)นางสุจินดา ผ่องอักษร ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการได้ค่อนข้างครอบคลุม โดยโรงเรียนในระบบของ สพฐ. ทั่วประเทศ 32,000 โรง ในจำนวนนี้มีถึง 12,500 โรง ที่เป็นโรงเรียนเรียนร่วม ที่จัดให้เด็กพิการหรือเด็กด้อยโอกาสได้ร่วมชั้นเรียนกับเด็กทั่วไป

นางสุจินดา กล่าวต่อไปว่า การวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดนั้นถือว่าอยู่ในกระบวนการคัดกรอง ซึ่งหากเราสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะค้นหาเด็กที่มีความพิการได้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้ สิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ่วมกันนั้นเป็นวิธีการพัฒนาที่จะนำไปสู่รูปแบบในการพัฒนาผู้พิการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การค้นหาความพิการ การพิจารณาสมรรถภาพของเด็ก ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาผู้พิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติต่อไป 

 

 

ที่มา : คีตฌาณ์ ลอยเลิศ Teamcontent

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ