ศธ.ลงนาม พัฒนาครูมาตรฐานสากล

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ศธ.ลงนาม พัฒนาครูมาตรฐานสากล  thaihealth


กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานสากล


โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกุล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายผลการดำเนินงานและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเนื้อหาเชิงลึก  โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะดำเนินงานร่วมกันในการจัดอบรมครู และจัดทำสื่อ หนังสือ อุปกรณ์ และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเนื้อหาเชิงลึกตามหลักสูตร สอวน.


โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานสากลของมูลนิธิ สอวน. สสวท. และ สพฐ. จะส่งผลให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในศูนย์โรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยให้สูงขึ้นเทียบเท่าสากล ในระยะยาว ตลอดจนนักเรียนที่ได้เข้าอบรมในศูนย์โรงเรียนขยายผล ปีละ 3,600 คน จะมีศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code