ศธ.จับมือ สสส. รุกกิจกรรมปลอดเหล้า-บุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ สสส. เดินหน้ารณรงค์เชิงรุกตลอดปี 2555 ภายใต้แนวคิด Activity No L in Campus เน้น 3 ด้าน ทั้งการดำเนินงานในเชิงรุกระดับนโยบายกระทรวง สถาบัน การสนับสนุนกิจกรรมในสถาบันการศึกษา  การรณรงค์สู่สังคมรอบสถาบันครอบคลุมทุกๆ เทศกาลของไทยร่วมกับภาคี สสส. พร้อมสานต่อการสร้างเครือข่ายใน 4 กลุ่มสถาบัน ทั้ง U-Network  U-Participation  U-Active และ U-Plus  พร้อมจัดสัมมนาระดมสมอง หาแนวทางรณรงค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันอุดมศึกษาพร้อมเดินหน้าเต็มสูบตลอดปี 2555 


รับน้องปลอดเหล้า


เช้าวันนี้ (27 เมษายน 2555) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำนิสิต นักศึกษา เรื่อง “ทิศทางการสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถานสถาบันอุดมศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้จัดการแผนงานทุนอุปถัมภ์กิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยมีผู้นำนิสิต นักศึกษา พร้อมด้วยศิลปินดารา นำโดย มิกค์ ทองระย้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง อลิซ อภัสนันท์ วรภิรมย์รักษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมเสวนาในเรื่อง “มุมมองของนักศึกษากับการสร้างสรรค์กิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชน” พร้อมด้วยการบรรยายในหัวข้อ “รู้เท่าทันธุรกิจต้องห้าม” โดย ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และการบรรยายในหัวข้อ “พลังเยาวชนและเครือข่ายในการรณรงค์และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดย นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ต่อด้วยการแนะแนวทางและรูปแบบกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ปี 2555 พร้อมเขียนแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนฯ โดยได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษากว่า 120 สถาบัน และมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกว่า 350 คน


รับน้องปลอดเหล้า


นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชม สสส. และสถาบันการศึกษาทุกสถาบันที่ได้สานต่อกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถาบันการศึกษาอย่างจริงจังผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ จนสามารถเห็นเป็นรูปธรรม จากสถิติการลดลงของแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพราะถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายต่าง ๆ ออกมาบังคับใช้เท่าไหร่ หากขาดการสานต่อในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ยากที่จะเห็นผลสำเร็จอย่างในวันนี้ 


“สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลนิสิต นักศึกษาและเยาวชนทั่วประเทศ เราก็ได้มอบหมายนโยบายไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ให้เข้มงวดในการควบคุมและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการรับน้องที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ โดยจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องไม่มีอบายมุขทุกชนิดเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ แอลกอฮอล์และสารเสพติดต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกกิจกรรม ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จะต้องออกกฎระเบียบข้อบังคับให้เป็นนโยบายระดับสถาบันการศึกษา และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทั้งคณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับรู้ถึงการจัดกิจกรรม และนักศึกษาจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแบบสมัครใจ โดยสถาบันจะต้องมีศูนย์ที่จะรับแจ้งเหตุ เพื่อรับข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งบทลงโทษทางวินัยกับผู้จัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน กฎระเบียบของสถาบันหรือนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้ทุกสถาบันถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วยค่ะ” นางฉวีวรรณ กล่าว


ทพ.กฤษดาทางด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ได้กล่าวว่ากิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นกิจกรรมที่ สสส. ให้ความสำคัญและผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในการทำงานมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น พบว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมรับน้องลดน้อยลงตามลำดับ และในแต่ละปีจะมีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องมากถึง  2 แสนคน จาก 200 สถาบันการศึกษา 


สำหรับการดำเนินงานในปีนี้จะเน้นการดำเนินงานในเชิงรุกตลอดทั้งปีใน 3 ด้านหลัก คือ 1.เน้นการดำเนินงานในเชิงรุกระดับนโยบายกระทรวงสถาบัน โดยการปรับทิศทางการทำงานครอบคลุมทุกกิจกรรมให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและทำงานกับเครือข่ายนิสิต นักศึกษา 


2.เน้นการสนับสนับกิจกรรมในสถาบันการศึกษาอย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม โดยการยกระดับให้ทุกกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ มีการจัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นที่สร้างสรรค์ เพื่อเสริมแนวคิด วิธีปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด  Activity No L in Campus โดยปลูกฝังการจัดกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยไม่พึ่งพาแอลกอฮอล์ และสุดท้ายคือ เน้นการรณรงค์สู่สังคมรอบสถาบันครอบคลุมทุก ๆ เทศกาลของไทยร่วมกับภาคี สสส. เช่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น 


พร้อมกันนี้ยังคงสานต่อและผลักดันการสร้างเครือข่ายใน 4 กลุ่มสถาบัน ทั้ง U-Network สถาบันที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรม, U-Participation สถาบันที่มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันที่เป็น U-Network, U-Active สถาบันที่มีการดำเนินกิจกรรมในระดับสร้างสรรค์พร้อมที่จะพัฒนาสู่ U-Participation และ U-Plus สถาบันที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่สามารถพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สสส. ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างเกราะป้องกันนิสิต นักศึกษาด้วยการผลักดันให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดตั้ง ชมรมสร้างเสริมสุขภาพในสถานศึกษา 


 

Shares:
QR Code :
QR Code