ศจย. รับสมัครงานตำแหน่ง IT & Admin Support Officer

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
รับสมัครงานตำแหน่ง it & admin support officer จำนวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 6. มีทักษะในการด้านการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 7. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการทำงาน
 8. มีจิตสาธารณะ ทำงานด้วยความทุ่มเทและกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
 9. หากสามารถใช้โปรแกรม photoshop, illustrator, html ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
** เงินเดือนโครงสร้างองค์กรและตามคุณสมบัติ **
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ดูแลระบบ server lan, network system
 2. ดูแลและซ่อมบำรุง (maintenance) อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ (support software hardware database)
 3. ดูแล ตรวจเช็ค และแก้ไขเบื้องต้น อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ เช่น printer, fax, scan, ระบบแก้ไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 4. ดูแลและแก้ปัญหาให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่พนักงานในองค์กร เช่น การใช้งานโปรแกรม ms.office และโปรแกรมอื่นๆ เป็นต้น
 5. จัดทำเอกสารงานธุรการ it ต่างๆ
 6. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักฐานในการสมัครงาน
 1. resume ประวัติส่วนตัว ภาษาไทย/ อังกฤษ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 5. สำเนาวุฒิการศึกษา
 6. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่งหลักฐานได้ที่ [email protected]
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
วิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5
ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: +662-354-5346 โทรสาร: +662-354-5347
ที่มา : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
Shares:
QR Code :
QR Code