วิธีดูแลจิตใจให้คิดบวก

ที่มา : SOOK Magazine No.74


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


วิธีดูแลจิตใจให้คิดบวก thaihealth


การดูแลจิตใจเมื่อเผชิญกับความเครียดไม่ได้ใช้การคิดบวกอย่างเดียว แต่ต้องดูแลจิตใจ ซึ่งมีหลายวิธี ดังนี้


1. การทำความสงบในจิตใจ เป็นวิธีที่ไม่ได้ใช้ความคิด แต่เป็นการหยุดคิดบ้าง โดยการทำความสงบในจิตใจ ใช้วิธีการทำสมาธิ คือ นำจิตใจไปจดจ่อที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเนื่อง เช่น การกำหนดลมหายใจเข้า-ออก การกำหนดอิริยาบถ เช่น การกำหนด กำลังเดิน กำลังยืน เป็นต้น การทำความสงบในจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการฝึกหัด จึงจะทำได้ชำนาญ


2. การคิดบวก เป็นการมองหาคุณค่าในตนเอง เช่น การชมเชยตนเองว่าทำได้ดีแล้ว ขอบคุณตนเองที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำเร็จ ชื่นชมตนเองที่อดทนผ่านอุปสรรคมาได้ หรือเป็นการมองไปที่สถานการณ์ทางบวก เช่น โชคดีที่ไม่ได้เกิดสิ่งที่แย่กว่านี้ โชคดีที่ได้มาอยู่จุดนี้ โชคดีที่มีครอบครัวที่ช่วยเหลือ หรือมองว่าปัญหาที่เข้ามาเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีตามมา เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เติบโต เป็นต้น


3. การเบี่ยงเบน เป็นการออกจากความตึงเครียดนั้นชั่วคราว เช่น การทำกิจกรรมที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย การไปท่องเที่ยว การทำงานอดิเรก


4. การมีที่พึ่งทางใจ ในทางศาสนาพุทธเรียกว่า การมีสรณะ การเคารพเลื่อมใส ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บริสุทธิ์ ประเสริฐ การระลึกถึงคำสวดมนต์ คำสรรเสริญคุณของสรณะจะช่วยให้เกิดความอบอุ่น ความสงบในจิตใจ


5. การพูดคุยระบาย การพูดคุยกับคนที่สามารถรับฟังได้ มีความเห็นอกเห็นใจ จะช่วยทำให้ได้ระบายความตึงเครียดไปได้


ความคิด และจิตใจเป็นสิ่งที่สามารถกำหนดการดำเนินชีวิตของเราได้ ถ้าให้ความสนใจเฉพาะด้านที่ไม่ดีจิตใจ การดำเนินชีวิตก็จะไม่ดีไปด้วย การเป็นคนคิดบวกคือคนที่มองทุกอย่างในแบบที่ควรจะเป็น ให้ความสนใจในด้านที่ดี ก็จะทำให้เรามีวิธีคิดและการดำเนินชีวิตที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code