วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์

วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์


วิทยาลัยสงฆ์ จ.น่าน พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ในฐานะ ผอ.วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เปิดโครงการพัฒนาสุขภาพและโภชนาการของพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ที่อาคารเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์ ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนในการพัฒนาสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์


พระสุนทรมุนีเปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะโภชนาการและพัฒนาเครือข่ายภาวะพระสงฆ์ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนาและขยายผลองค์ความรู้ในการสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ จึงดำเนินการวิจัยโครงการเสริมสร้างสุขภาวะและโภชนาการตามแนวพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยนิมนต์พระสังฆ์ตามวัดต่างๆ เขตพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 รูป ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สนับสนุนวิทยากรเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่พระสงฆ์เรื่ององค์ความรู้การสร้างสุขภาวะและโภชนาการของพระสงฆ์ และการพัฒนาแผนสุขภาวะ-โภชนาการของพระสงฆ์จังหวัดน่าน


พระสุนทรมุนีกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา พระสงฆ์มีความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ได้รับรู้ข้อมูลจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรคที่พบมากที่สุดของพระสงฆ์ขณะนี้ คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต มะเร็ง ซึ่งเป็นโรค 1 ใน 10 ของการเจ็บป่วย คณะสงฆ์จังหวัดน่านมีความตระหนักตื่นรู้ที่จะต้องได้หาช่องทางป้องกันภัยที่จะเกิดต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จึงได้ประสานทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ออกคัดกรองด้านสุขภาพ และจัดอบรมให้ความรู้พระภิกษุสงฆ์ ในการดูแลสุขภาพของตนเองสำหรับพระสงฆ์เองมีข้อจำกัดด้านวินัยสงฆ์อยู่ หากพระสงฆ์มีความรู้ด้านโภชนาการ ดูแลปฏิบัติตน เชื่อว่าพระสงฆ์จะต้องมีสุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเผยแผ่ให้พุทธศาสนาแก่ศรัทธาญาติโยมได้อีกลำดับหนึ่ง


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code