“วิถีธรรม” วิถีพลังพลเมือง

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต “น่านมีบทเรียนที่น่าสนใจหลายเรื่อง แต่จุดอ่อนของน่านคือ การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ยังไปไม่ถึงปลายทาง เรามีนักพัฒนาเยอะแยะ แต่ยังพัฒนาไม่ถึงเป้า เหมือนกับเราข้ามไปไม่ถึงฝั่ง ในฐานะพระสงฆ์พระอาจารย์คิดว่าวันนี้เรามีพลังมากพอ โจทย์คือจะทำอย่างไรกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เขาเห็นว่าเป็นปัญหาร่วมของทุกคน ดังนั้นอาตมาคิดว่าต้องทำให้วัดเป็นสถาบันการเรียนรู้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา ซึ่งหลายๆ โครงการของ Active Citizen ก็มีสามเณรมาร่วมทำงานด้วย”


ทั้งนี้ บทเรียนที่ผ่านมาของจังหวัดน่านทั้งในเรื่องดิน น้ำ ป่า หรือปัญหาเบื้องต้นอื่นๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง แม้จะมีการตื่นตัวเมื่อมีปัญหา แต่แนวคิดในการแก้ปัญหายังไม่ตรงจุดจากมุมมองดังกล่าวจึงนำไปสู่การคิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นจังหวัดน่าน กลุ่มสามเณรในโรงพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งด้วยเห็นว่า สามเณรที่เข้ามาบวชเรียนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีต้นทุนทางครอบครัว สังคม แม้กระทั่งฐานะต่ำกว่านักเรียนทั่วไป ดังนั้นการสร้างกระบวนการคิดที่ดีให้สามเณรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเห็นว่าสามเณรคือพลังพลเมืองเยาวชนน่านที่จะช่วยพัฒนาเมืองน่านได้และโครงการนี้จะช่วยพัฒนาให้สามเณรเป็นคนดีและมีคุณภาพได้ โดยไม่ขัดต่อกิจของสงฆ์โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปัวนิยมไปเคารพสักการะ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของชุมชนในท้องถิ่นด้วย ขณะเดียวกันมองว่า พิธีบวชต้นไม้หรือบวชป่าถือเป็นกุศโลบายในการต่ออายุต้นไม้เพื่อไม่ให้ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่า เป็นการนำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำ โดยเชื่อว่าหากนำจีวรมาห่มและทำพิธีบวชไปแล้วชาวบ้านจะไม่กล้าตัดต้นไม้อีก ซึ่งในอนาคตหากป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ป่าดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวบ้านต่อไป


เช่นเดียวกับสามเณรอีกกลุ่มที่ร่วมกันทำโครงการกระดาษรีไซเคิล ซึ่งจุดมุ่งหมายของโครงการนี้ไม่ใช่แค่ “กระดาษ” แต่เป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้สามเณรในโรงเรียนปริยัติธรรมเห็นคุณค่าของกระดาษ ด้วยการใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำกระดาษใช้แล้วมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้งานได้อีก รวมทั้งต้องการให้สามเณรมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว นำกระดาษไร้ค่า กลับมาเพิ่มมูลค่า และทำให้กระดาษมีชีวิตใหม่ที่สวยงามขึ้นมาอีกครั้ง

Shares:
QR Code :
QR Code