วิจัยชี้เด็กต่างด้าวรับวัคซีนน้อย

 

วิจัยชี้เด็กต่างด้าวรับวัคซีนน้อย ไทยเตรียมหามาตรการแก้ไข

วิจัยชี้เด็กต่างด้าวรับวัคซีนน้อย ไทยเตรียมหามาตรการแก้ไข

น.ส.ศศิธร ศิลป์วุฒยา อาจารย์ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร กล่าวในเวทีนำเสนอผลงานวิจัยการคาดประมาณประชากรและการประเมินอนามัยแม่และเด็กของประชากรข้ามชาติใน กทม. ว่า การทำวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ของแม่และเด็ก ในพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร โดยเน้นประชากรข้ามชาติ 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา พบว่า มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,233 คน ซึ่งมีความหนาแน่นอยู่ในเขตบางขุนเทียนและเขตบางบอนมากที่สุด โดยจะอยู่กันเป็นชุมชนต่างด้าว รองลงมาเป็นพื้นที่ตลาดในเขตคลองเตย บางแค และพระนคร พื้นที่โรงงานในเขตทุ่งครุ ภาษีเจริญ และหนองแขม

ด้านนางทัศนัย ขันตยาภรณ์ ผู้วิจัยจาก hcc เสนอผลการศึกษาอนามัยแม่และเด็กของหญิงต่างด้าวใน กทม. ว่า การศึกษาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหญิงต่างด้าวที่มีสถานะอยู่กันเป็นคู่ 478 คน โดยพบว่า เป้าหมายการอพยพของประชากรกลุ่มนี้เพื่อทำงานหาเงินร้อยละ 72.2 มีการคุมกำเนิด โดยนิยมใช้ยาคุมกำเนิดมากที่สุด แต่พบว่ามีการคุมกำเนิดผิดพลาดสูงเช่นกัน และพบการตั้งครรภ์ร้อยละ 98.8 ทั้งนี้ การรับวัคซีนขั้นพื้นฐานมีการครอบคลุมของการรับวัคซีนในกลุ่มเด็กต่างด้าวแรกเกิด น้อยกว่าเด็กไทยถึง 1 ใน 3 ในช่วงอายุ 1-4 ขวบ ส่งผลต่อการควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันด้วยวัคซีน ทำให้ประเทศไทยต้องเตรียมหาแนวทางและมาตรการรองรับกับเรื่องดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไข 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code