วิจัยชี้นักดื่มชนชั้นกลางมีปัญหาการเงิน

ในการประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก ครั้งที่ 2 (global alcohol policy conference 2013) ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

น.ส.จินตนา จันทร์โคตรแก้ว นักวิชาการสำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “ยิ่งจนยิ่งมีปัญหาที่เกิดจากการดื่ม” ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราปี 2554 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ แล้วนำมาจัดกลุ่มตัวอย่างเป็น 5 กลุ่มตามเศรษฐสถานะ คือ กลุ่มจนที่สุด กลุ่มจน กลุ่มปานกลาง กลุ่มรวย และกลุ่มรวยที่สุด เพื่อทำการศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.ศึกษาการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 2.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐสถานะทางเศรษฐกิจและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยปัญหาจากการดื่มที่เลือกศึกษามี 5 เรื่อง คือ ปัญหาด้านการเงิน อุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ความรุนแรงในครอบครัวและความสัมพันธ์ในครัวเรือน การทำร้ายคนอื่นนอกครัวเรือน และปัญหาในการทำงาน

ผลการศึกษา ประเด็นการกระจายตัวของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม พบว่า ปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน ที่เกิดจากการดื่มของคนในครัวเรือน พบมากที่สุดในกลุ่มคนที่มีเศรษฐสถานะปานกลาง ส่วนปัญหาการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นนอกครัวเรือน ปัญหาในการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มของคนในครัวเรือน พบมากที่สุดในกลุ่มคนจน สาเหตุที่ปัญหาที่เกิดจากการดื่มพบมากในกลุ่มคนเศรษฐสถานะปานกลางอาจเนื่องจากกลุ่มคนเศรษฐสถานะปานกลางเป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนของนักดื่มสูงที่สุด

สำหรับผลการศึกษา ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเศรษฐสถานะ พบว่า กลุ่มคนรวยมีปัญหาทางด้านการเงิน ปัญหาการทำงาน ที่เกิดจากการดื่มของคนในครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มคนจนประมาณร้อยละ 70 และกลุ่มคนรวยมีปัญหาการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน และปัญหาการใช้ความรุนแรงกับบุคคลอื่นที่เกิดจากการดื่มของคนในครัวเรือนน้อยกว่ากลุ่มคนจนประมาณร้อยละ 50

“ผลการศึกษาในเรื่องนี้ทำให้เห็นว่า ในการออกแนวทางการแก้ปัญหาควรให้ความสำคัญกับกลุ่มคนจนในการคิดนโยบายต่างๆ เพราะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาพุ่งได้ตรงจุดกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น” น.ส.จินตนากล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code