‘วัยแรงงาน’ ฆ่าตัวตายสูงสุดในรอบ 5 ปี

/data/content/24434/cms/e_befgntvxz467.jpg


          กรมสุขภาพจิต เผยวัยแรงงานเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย ช่วงอายุ 20-29 ปี ฆ่าตัวตายมากที่สุด ในรอบ 5 ปี


          นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการ ขอรับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตผ่านสายด่วน 1323 ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา พบวัยแรงงานยังคงเสี่ยงต่อปัญหาการฆ่าตัวตาย โดยช่วงอายุ 20-29 ปี มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด 17,429 ราย รองลงมา คือ ช่วงอายุ 30-39 ปี จำนวน 16,719 ราย และ ช่วงอายุ 40-49 ปี จำนวน 12,081 ราย ตามลำดับ ล่าสุด ปี 2555 ช่วงอายุ 30-39 ปี ฆ่าตัวตายมากที่สุด จำนวน 947 ราย รองลงมา คือ ช่วงอายุ 40-49 ปี 828 ราย และ ช่วงอายุ 20-29 ปี จำนวน 686 ราย ตามลำดับ


          กลุ่มอาชีพผู้ใช้แรงงานทำร้ายตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกร และผู้ไม่มีรายได้ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึง ความเครียดและความกดดันในชีวิตที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งหากแรงงานไทยเกิดความเครียดและไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ย่อมมีโอกาสเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมาก


          สำหรับข้อแนะนำ 1. ดูแลสุขภาพกาย ได้แก่ การพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่เสริมสร้างทั้งพลังงานและอารมณ์ที่ดี ตลอดจนออกกำลังกายเพื่อคลายเครียด รับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 10-15 นาที หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 2. ดูแลสุขภาพใจ รักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำกิจกรรมที่สร้างความสุข ช่วยงานคนอื่น หรือทำสิ่งดีๆ ให้กับเพื่อนร่วมงาน ที่ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ฝึกมีวินัยใน ตัวเอง ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้ในแต่ละวัน และทำให้ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ หลีกเลี่ยงสิ่งเร้าที่ทำให้รู้สึกวิตกกังวล กลัว และซึมเศร้า ซึ่งแต่ละคนอาจมีวิธีที่แตกต่างกัน เช่น ทำสมาธิ หายใจเข้า-ออก ลึกๆ หามุมสงบนั่งทำใจคนเดียว เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น ทำบุญ ทำทาน หรือช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code