วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ

อินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรุงเทพฯ ภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนร่วมจัดงานเสวนาเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการรับมือกับภัยออนไลน์ในยุคดิจิทัล พร้อมจัดงานประกาศรางวัลดีเด่นแก่จังหวัด หรือพื้นที่ที่ร่วมขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ และเมืองสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย และคณะผู้จัดงานได้ส่งมอบข้อเสนอต่อทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการติดตามและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355902

Shares:
QR Code :
QR Code