‘วัด ประชา รัฐ สร้างสุข’ มส.ใช้ 5 ส รุกงานพัฒนา

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'วัด ประชา รัฐ สร้างสุข' มส.ใช้ 5 ส รุกงานพัฒนา thaihealth


'วัด ประชา รัฐ สร้างสุข' มส.ใช้ 5ส รุกงานพัฒนา


เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" โดย พระพรหมมุนีกรรมการ มส. ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้ในปี 2561 ถือเป็นระยะที่ 3 ต่อ ยอดจากโครงการวัดสร้างสุข และถือเป็นหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในด้านสาธารณูปการ ซึ่งจะพัฒนาวัดให้เป็นที่พึ่งทางกายและใจ รวมถึงพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยการใช้หลัก 5 ส คือ 1. สะสาง คือ การลดสิ่งไม่จำเป็นให้พอดี 2. สะดวก คือ จัดสรรสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. สะอาด วัดสะอาดตรวจสอบสิ่งผิดปกติได้ง่าย 4. สร้างมาตรฐาน มีกฎเกณฑ์ ระเบียบ ร่วมปรับปรุงให้ดีขึ้น และ 5. สร้างวินัย ส่งเสริมการเคารพกติกา สร้างความเข้าใจทั้งพระเณร ฆราวาส ซึ่งตั้งเป้าหมายให้วัดกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศได้รับทราบโครงการ และขณะนี้มีวัดสมัครเข้าโครงการเพื่อนำร่องเป็นต้นแบบ จำนวน 1,500 วัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2561-2563


"คณะสงฆ์อยากเห็นวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัด ในการเป็นผู้นำจิตใจ เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ รวมทั้งมีบทบาทในการควบคุมสังคม เพราะพระสงฆ์เป็นที่เคารพของบุคคลทุกชนชั้น ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้พระสงฆ์เป็นที่เชิดชูของสังคม คือ ความบริสุทธิ์ เสียสละบำเพ็ญประโยชน์ เป็นผู้นำทางสติปัญญา" พระพรหมมุนี กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ