ลำพูนพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 92 ราย

สาธารณสุขจังหวัดลำพูน จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยกว่า 92 ราย

นายแพทย์ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เดิมจำนวน 92 ราย เพิ่มขึ้น 37 ราย รวม 129 ราย ในพื้นที่ 7 อำเภอ จากทั้งหมด 8 อำเภอ คิดเป็นอัตราป่วย 31.82 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบพื้นที่ที่มีอัตราป่วยในเขต อ.เมืองมากที่สุด จำนวน 72 ราย รองลงมาเป็น อ.ป่าซาง จำนวน 33 ราย อ.แม่ทา 7 ราย อ.ลี้ 7 ราย อำเภอบ้านโฮ่ง 4 ราย อ.บ้านธิ 3 ราย อ.เวียงหนองล่อง 3 ราย ขณะที่ อ.ทุ่งหัวช้างยังไม่พบผู้ป่วย

โดยแยกกลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 25-34 ปี กลุ่มอายุ 10-14 ปี กลุ่มอายุ 35-44 ปี กลุ่มอายุ 5-9 ปี กลุ่มอายุ 45-54 ปี กลุ่มอายุ 55-64 ปี และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานและประชาชนใช้มาตรการ 5 ป. 1ข. กำจัดยุงลาย ประกอบด้วย ปิดฝาภาชนะบรรจุน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำ ปล่อยปลากินลูกน้ำ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อเนื่อง และขัดไข่ลูกน้ำที่เกาะอยู่บนภาชนะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ อสม.เฝ้าระวังลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน ป้องกันยุงกัด ป้องกันยุงเกิด ถ้ามีไข้ 2 วันไม่ดีขึ้น ให้รีบไปโรงพยาบาล และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกสัปดาห์

นอกจากนี้งานควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้ทำหนังสือแจ้งให้ทุกโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง มีการดำเนินการใน 51 ตำบล 592 หมู่บ้าน ทั้งนี้ทาง สนง.สสจ.ลำพูน ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนตามหมู่บ้านโดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) , จัดรายการตามสถานีวิทยุหลักและวิทยุชุมชน (วช.) ที่มีกว่า 40 สถานีให้ครอบคลุม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code