ลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน thaihealth


“อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สาเหตุหลักมาจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก่อนวัย (ทั้งๆที่พรบ.จราจรห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ แต่กฎระเบียบนี้ถูกละเลยจากสังคม ซึ่งหากเด็กกลุ่มอายุ 10-14 ปีปฏิบัติตามกฎหมาย คือ ไม่ขับขี่ ก็จะลดการตายของเด็กวัยดังกล่าวถึง ร้อยละ 65”


คำพูดของ รศ.นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว


ซึ่งได้ดำเนินงาน โครงการเด็ก don’t drive : 15 ปีไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ (“ก่อน15ไม่ขี่”) เพื่อมุ่งเน้นลดการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป-กลับโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนอายุไม่ถึง 15 ปี ผลการดำเนินงานพบว่า นักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ลดลง คิดเป็นร้อยละ 59 และเกิดโรงเรียนต้นแบบโครงการ “ก่อน15ไม่ขี่” หลายแห่ง ที่รวมถึงโรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จนกลายเป็นต้นแบบให้พื้นที่ใกล้เคียง


และผลการทำงานที่ผ่านมาสามารถลดอัตราการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไป – กลับโรงเรียนในกลุ่มนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีลงได้ จากเดิม 15 ราย ลดเหลือ 0 ราย จนยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ “ประกวดผลงานวิชาการ ประเภทเยาวชน” ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความตั้งใจ เพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากกขี่มอเตอร์ไซด์ โดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า 15 ปี

Shares:
QR Code :
QR Code