ลดอคติคนรุ่นใหม่ต่อภูมิปัญญาไทย

        /data/content/26096/cms/e_bdnrtvwxyz38.jpg


          มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สสส. จัดโครงการ "พลังปัญญาชน สร้างสรรค์ชุมชนล้านนา" เพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมมากขึ้น


          เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.สุธินี ชุติมากุลทวี อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาคนรุ่นใหม่ที่มีอคติต่อวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ว่าเป็นเรื่อง "งมงาย ล้าหลัง" ผลปรากฏว่าการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจาก มพ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เชียงใหม่ และ มรภ.ลำปาง ลงไปศึกษาชุมชนใกล้สถานศึกษาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ควรอนุรักษ์ จำนวน 15 แห่ง ทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมว่ามีความเป็นมาอย่างไร และไม่เกิดการปะทะทางความคิดและการดูหมิ่นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน ๆ


          น.ส.สุธินี กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการลงพื้นที่  เช่น ความรู้ด้านสมุนไพรพื้นถิ่น การทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการทรัพยากรป่า เป็นต้น ที่สำคัญเยาวชนได้รับความสุขจากการทำงานร่วมกับชาวบ้าน ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งแง่มุมมองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ส่งผลให้มีทัศนคติในทางบวกต่อวิถีดั้งเดิมที่บรรพชนได้สืบสานกันมา ขณะเดียวกันเยาวชนได้นำภูมิปัญญาที่มีคุณค่าไปพัฒนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่ พร้อมกับเป็นตัวกลางประสานความคิดจากกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชนของตนเอง เข้าใจบริบทความเป็นจริงในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยมุมมองที่ไม่เอนเอียงในอนาคต.


 


 


           ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


           ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code