ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม

 

นายแพทย์ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติ ครม.ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

โดยวาระดังกล่าวกระทรวงแรงงานเสนอว่า 1.เนื่องจาก ครม.ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2555 เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 กำหนดมาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นายจ้างในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

โดยกระทรวงแรงงาน ได้พิจารณาลดอัตราเงินสมทบ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นไปในทำนองเดียวกับที่กระทรวงแรงงานได้เคยช่วยเหลือบรรเทาภาระของนายจ้าง และผู้ประกันตนในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในช่วงเวลาที่ประเทศประสบอุทกภัย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดให้การลดอัตราเงินสมทบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2.การลดเงินสมทบตามร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดอัตราเงินสมทบด้วย จากเดิมออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท เป็นออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ 336 บาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

Shares:
QR Code :
QR Code