ลดมายาคติเรื่องแอลกอฮอล์

ที่มา: กรมควบคุมโรค


ลดมายาคติเรื่องแอลกอฮอล์  thaihealth


แฟ้มภาพ


บทความวิชาการ การศึกษาภาระโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 195 ประเทศทั่วโลก  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่ย้ำชัดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย


          นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสนับสนุนบทความวิชาการ การศึกษาภาระโรคที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 195 ประเทศทั่วโลก  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิจัยที่ย้ำชัดว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัย และนำข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


          โดยกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ร่วมกับราชวิทยาลัย รวมถึงสมาคม/สภาวิชาชีพแพทย์หลากหลายหน่วยงาน ศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทางวิชาการทั้งในประเทศและทั่วโลก ได้ข้อสรุปว่า ไม่มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ใดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ แม้จะดื่มในปริมาณน้อยก็มีผลเสียต่อสุขภาพ และหากดื่มเป็นประจำยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องข้อแนะนำสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นแนวปฏิบัติที่ปลอดภัยที่สุดต่อสุขภาพ ครอบครัว และสังคม  ดังนั้น การไม่ดื่มเลยจึงเป็นการป้องกันและลดอันตรายที่ดีที่สุด


          นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในการจัดเวทีความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการลดมายาคติเรื่องแอลกอฮอล์ โดยเน้นการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับมายาคติเหล่านี้ รวมถึงส่งเสริมการรณรงค์ และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการป่วย ตาย ผลกระทบต่อสังคม และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ