“ลดพุง ลดโรค” ส่งเสริมสุขภาพดีในระยะยาว

 /data/content/19650/cms/bhlqruwxz249.png

        การเคหะแห่งชาติจัดโครงการ “ลดพุง ลดโรค” กระตุ้นให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และการบรรยายให้ความรู้จาก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องวทัญญู ณ ถลาง สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

          นายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก การเคหะแห่งชาติร่วมกับ สสส. จัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรวมถึง พนักงานการเคหะแห่งชาติได้มีสุขภาวะองค์รวมที่ดี ซึ่งจากข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2556 ของพนักงานการเคหะแห่งชาติเฉพาะในส่วนกลางมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 1,397 ราย พบว่ามีพนักงานที่มีภาวะอ้วนลงพุงจำนวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 21 ซึ่งเป็นเพศชายมากกว่าหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35 – 50 ปี และอายุ มากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 10.4 ตามลำดับ จึงได้จัดทำโครงการ “ลดพุง ลดโรค” ที่สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากโรคอ้วนลงพุง รวมถึงเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะ/data/content/19650/cms/abdflosuvy36.jpgสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิต สามารถลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้ โดยมีการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างราบรื่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งบุคลากรมืออาชีพ มาบรรยายให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “การตรวจสุขภาพประจำปี…สร้างสุขภาพดีได้อย่างไร” และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพก่อนเข้าโครงการ

          รองศาสตราจารย์พรรณี พิเดช อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศเป็นโรคอ้วนลงพุง มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ทั้งการเลือกรับประทานอาหาร การไม่ออกกำลังกาย ตลอดจน เรื่องของอารมณ์ ความเครียด และจิตใจ ซึ่งโรคอ้วนอาจจะส่งผลให้ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป อาทิ เบาหวาน ความดัน ไขมัน เพราะฉะนั้นเราควรดูแลตนเองด้วยความตั้งใจในการควบคุมน้ำหนัก ลด ละ เลิกการรับประทานอาหาร ในกลุ่มที่มีไขมันเป็นจำนวนมาก ควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างการออกกำลังกายง่าย ๆ ให้นั่ง ตัวตรง แล้วแขม่วท้อง ทำอย่างนี้เรื่อย ๆ จะช่วยเรื่องการเผาผลาญได้ดีขึ้น ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดความตึงเครียดจากการทำงาน หรือ ออฟฟิศซินโดรมอีกด้วย

          การเคหะแห่งชาติให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในองค์กร พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะทำให้พวกเขามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะบุคลากรเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้การเคหะแห่งชาติสามารถดูแลรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 

 

            ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code