ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้ประชาชน thaihealth


กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เปิดเผยว่า ขณะนี้การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีความคืบหน้าไปตามลำดับ ซึ่งมีโครงการที่กำหนดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561 คือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) ดำเนินการโดย กรมการปกครอง และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำเนินการโดย กระทรวงการคลัง


สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ โครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ดำเนินการโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 3,273 ชุมชน ซึ่งขณะนี้ในหมู่บ้าน ชุมชน OTOP นวัตวิถี กำลังร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย กำหนดจะจัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานของโครงการ และกิจกรรมของส่วนราชการภายใต้แผนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ