ลงพื้นที่โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ตำบลพรุไทย อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำบลพรุไทย

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2566 ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย อ.บ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 ลงพื้นที่โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 7 กล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส. มีหลักการว่าการรักษาพยาบาล หรือการดูแลสุขภาพ ประชาชนจะนึกถึงเรื่องการเข้ารพ.และการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นปลายเหตุ สิ่งที่สสส.ดำเนินการเป็นขั้นแรก คือ การสร้างเสริมสุขภาพ เช่น ดูแลตัวเองให้ดีอย่างไร แล้วจึงค่อยไปสู่ขั้นตรวจสุขภาพหรือเจ็บป่วยรักษาเรียกว่า “สร้างนำซ่อม” ซึ่งการทำงานในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับอำเภอจะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพแบบปฐมภูมิ รู้จักการดูแลสุขภาพป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตั้งแต่ต้น และป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ จะก่อให้เกิดการสร้างสุขภาวะเริ่มที่ตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=338837

Shares:
QR Code :
QR Code