ลงพื้นที่จ.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ลงพื้นที่จ.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5  thaihealth


คณะสงฆ์-สสส.ลงพื้นที่จว.สตูล ดูงานขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา


ที่วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันก่อน พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมพระเทพสิทธิมุณี เจ้าคณะภาค 18 พร้อมคณะ และนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดสตูล โดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านผัง 7 ผัง 10 และผัง 45 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ต้นแบบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง


จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของแต่ละชุมชนในจังหวัดสตูล พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และตัวแทนของหน่วยงาน องค์กร ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี พระมหาคลีจารุวังโส เจ้าคณะจังหวัดสตูล พระครูโสภณปัญญาสาร เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม เป็นผู้แทนฝ่ายสงฆ์  คณะสงฆ์ในพื้นที่ โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอมะนัง ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกับร่วมรับมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ การดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระยะต่อไป เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการทั้งด้านการรณรงค์ เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ ให้ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ร่วมเป็นสมาชิกครอบครัวหมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ การวางแนวทางในการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา


"สำหรับในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันสำคัญต่าง ๆ การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเอาหลักศีล 5 ไปปฏิบัติ สอดรับกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 รวมถึงการจัดกิจกรรมสอดแทรกในโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวรักษาศีล 5 ต้นแบบของจังหวัดสตูลอีกด้วย" นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code